Informácie

Informačné povinnosti BKB Partners, spol. s.r.o. podľa zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu:

BKB Partners, spol. s r.o. pred poskytnutím služby alebo pred podpísaním zmluvy o poskytnutí služby príjemcu služby informuje o týchto skutočnostiach:

Obchodné meno: BKB Partners, spol. s r.o.
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Jantárová 1868/11, 929 01 Dunajská Streda

Tel/Fax :
Telefónne číslo: 02/555 686 23
Faxové číslo: 02/556 437 93

Adresa na zasielanie elektronickej pošty:
kancelaria@bkbpartners.eu

BKB Partners, spol. s r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka číslo: 35717/B.

BKB Partners, spol. s r.o. poskytuje služby na základe oprávnenia, o udelení ktorého rozhodol živnostenský úrad v Bratislave.

Identifikačné číslo BKB Partners, spol. s r.o. pre daň z pridanej hodnoty je SK 2021998341.

BKB Partners, spol. s r.o. vykonáva činnosti zapísané ako predmet činnosti v obchodnom registri ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených zákonom

BKB Partners, spol. s r.o. poskytuje služby za odmenu, ktorá sa spravidla určuje v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.

Sťažnosti alebo reklamácie na poskytované služby možno podať v sídle BKB Partners, spol. s r.o. alebo na príslušnom živnostenskom úrade.

Získať informácie o službách poskytovaných BKB Partners, spol. s r.o. možno v sídle BKB Partners, spol. s r.o..